L’Associació de Famílies d’Alumnes de Jesuïtes El Clot – Escola del Clot és una entitat que assumeix el caràcter propi de l’escola, amb respecte a la llibertat ideològica i confessional dels seus membres.

Els objectius de l’associació són els següents:

  • Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació en tot allò que fa referència a l’educació integral dels seus fills, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
  • Promoure la participació dels pares del alumnes en la gestió de l’escola, d’acord amb la seva identitat, recollida en el caràcter propi del centre.
  • Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells escolars i altres òrgans col·legiats.
  • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  • Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com des de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
  • Assolir altres objectius que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els estatuts.
  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.