Assamblea General

Assamblea General és l'òrgan sobirà de l'associació i està format per tots els pares, mares i tutors d'alumnes de l'escola.

Es convoca, en sessió ordinària, un cop a l'any (mes d'octubre) per aprovar els pressupostos, el pla d'acció anual i debatre tots els temes que plantegi la Junta Directiva, tanmateix, es pot convocar amb caràcter extraordinari quan es consideri convenient, mitjançant escrit a la Junta Directiva de l'AFA.

Té dret a assistir-hi qualsevol persona que sigui pare, mare o tutor d'un alumne. Tots els seus membres queden subjectes als acords de l'Assamblea, incloent-hi els qui no hi han assistit.

La Junta Directiva

La Junta Directiva és l'òrgan executiu, supervisor i de representació de l'AFA. El seu objectiu és dirigir i supervisar el pla d'acció i pressupostos anuals aprovats en Assamblea General.

La Junta Directiva està formada pel President, Vice-President, Tesorer, Secretari (tots 4 escollits en l'Asssamblea General cada 4 anys, llevat sorgeixi vacant), i els coordinadors de les diferents comissions o grups de treball.

Es reuneixen un cop al trimestre per avaluar les accions realitzades per les diferents comissions i planificar les dels mesos següents, així com per decidir qualsevol acció que estigui sota l'àmbit de responsabilitat de l'AFA.

Les Comissions o Grups de Treball

Les Comissions o Grups de Treball són un grup de pares, mares i/o tutors que es comprometen a impulsar i organitzar les diferents tasques que l'AFA necessita per acomplir els seus objectius.

Els Delegats i Les Delegades

Els Delegats i Delegades de classe són els pares, mares i/o tutors que, voluntàriament, es presten a aquesta tasca.

La seva funció és, d'una banda, motivar i dinamitzar les famílies de la seva classe, i d'altra, facilitar la comunicació entre les famílies i l'AFA. Són una peça clau de l'AFA, perquè, ens ajuden a conèixer les inquietuds i noves propostes de les famílies, alhora que faciliten una comunicació més directe amb les famílies.

Els  Delegats es reuneixen una vegada al trimestre amb els membres de la Junta Directiva per rebre tota la informació de les accions realitzades i pendents de realitzar, així com per comunicar totes aquelles inquietuds i propostes del seu grup classe.